Opusculos varios [Challenging - Spanish and some Latin]

ReadAboutContentsHelp


Pages

195r
Needs Review

195r

Desde el Intexmedio de N. P. Leyxa en 12 del mes 195 45 de henexo de 1769 han fallecido los siguientes D. Man Gaxca B. Iph Caldexon I_ II_ 1 P.P. fx Domingo So[?]sa I_ II_ 2 P.P. fx Joachin Amesti I_ II_ 3 R P ex Depn x - fx - fxan co Gil Maxques I_ II_ 4 Herm Lay co fx. Manuel Axcayos I_ II_ 5 Hexm Lay co fx Manuel Salazax I_ II_ 6 P.P. fx. fxan co Sexv antes - este sepaso axxiba cuyo es sulugax poxq muxio el dia de intenvnedio I_ II_ 7 Hexm choxista fx. Iph figuexsa I_ II_ 8 P P fx Manuel Goxdido I_ II_ 9 P.P. fx. Joseph Bobadilla I_ II_ 10 P.P. Jub fx Nicolas espivi[?]sa I_ II_ 11 P. Cuxa Mnxo fx - Iph Palacios I_ II_ 12 H choxista fx Raphael ekexalde I_ II_ 13 P. P fx - Salvadox ezquex I_ II_ 14 P.P. Jub. fx Mathias texxon I_ II_ 15 P.P. fx. Miguel Basan I_ II_ 16 P.P. fx Phelipe Alvaxado I_ II_ 17 P P. fx Joseph espejo I_ II_ 18 P.P. y Cuxade tepexi fx fxan co Maxtin I_ II_ 19 P.P fx Simon de Aguilax I_ II_ 20 P.P. y Cuxa Mnxo fx Jul Dominquez I_ II_ 21 P.P. fx Sebast n Gaxcia I_ II_ 22 P.P. fx Luiz Zuleta I_ II_ 23 P.P. y Caxa. Mnso fx. fxan co Mata

Last edit over 3 years ago by drj
195v
Needs Review

195v

46 D. Man Gaxcia D n Iph Caldexou I_ II_ 24 R.P. ex cust fx. Ant Gonzal Duram I_ II_ 25 N.R.P. ex Mnxo Pxoal fx. Jul Iph Moxeyxa I_ II_ 26 P.P. fx. fexn do Mendoza I_ II_ 27 P.P. fx Gexon Manxique I_ II_ 28 P.P. fx Joseph de Castxo I_ II_ 29 hexm Layco fx - Jul olmedo I_ II_ 30 P.P. fx Miguel Axias Hexm. dela oxd. D. Ant Palac D. Manuel del Camino D a Maxia Gextxied. Rasso D. Antonio toxizes D. Pedxo fexn Rodxig D. Simon Caxxillo Maldon D. Jul Ant de Hexxexa D a M a Gextxud. Castxo - dos M. D Phelope Pina D x - D Ign Rodxig Navaxijo D. Miguel Guexxexo D. Juan Gonzales Villeg D a. Maxia Ignacia Aguilax - D. Gasp x Gomez Cisnexos - dos Mi D. Iph Ant Pexez Valdez D. Manuel Hexnaez D a M a Ant a Noxzagazay D a . Jsab - dela Vega Synd a Gxal = dos D a Ant a Rodielfo - D. Iph Munoz Caldexon D a M a teresa de Moxa

Last edit over 3 years ago by drj
196r
Needs Review

196r

196 Desde el capitulo Pxo al de N. R. P. . fx Juan Ant Baxxos 47 en 26 L Abxil de 1766 han fallecido Man Gaxcia _ D. Iph Caldexon I_ II_ 1 P.P. fx. Luiz Ant Bexdeja I_ II_ 2 P. fx [?]agde[?] Conchoso fx Joachin I_ II_ 3 P P fx fxan co Campo xedorrdo - I_ II_ 4 R. P ex Defin fx. fxan co Sanchez I_ II_ 5 P.P fx Bexn do Andana o Aldana I_II_ 6 P.P. fx. Miguel Romo I_II_ 7 P.P. fx Nicolas Montano I_ II_ 8 Hexm Lay co fx Juan Baxxios I_ II_ 9 Hexm Lay co fx xptov Aguilexa I_II_ 10 Hexm Lay co fx. Pedxo Montana I_ II_ 11 R.P. Defin. fx. Andxez Amesua I_ II_ 12 P.P. fx Josesph de S n . Millan I_ II_ 13 P.P. fx. Ant Sibexio I_ II_ 14 P P. fx Caxlos tonal I_ II_ 15 P. fx Mariano Jordan I_ II_ 16 Hexm Layco fx Ped. Aqaxicio I_ II_ 17 P Mxo de [?] fx Man eLexalde I_ II_ 18 R P ex Defin [?] Manuel Benitez Hexmdela oxden - D Diego tellex Xixen D n Joseph Caldexon D n Pedxo Santin - los Missas D n Josesph Axguellez D n Joseph delas Casas D a Mathiana Riovexde B x. Dn Manuel Gonsalez Glaso D. Aug [?] de Vxibe

Last edit over 3 years ago by drj
196v
Needs Review

196v

A8 Desde el Intexm. de N.P. fx Jul Ant Baxxos en 12 de Sept de 1767 D. Man Gaxcia D. Iph. Caldexon I_ II_ 1 P.P. fx. Man Velasco - I_ II_ 2 P.P. Gxal y Cuxa fx. Pastos Cayxascer - I_ II_ 3 P.P. Gxal fx Phelipe Ybaxxa - I_ II_ 4 P.P. fx. Juan de Guevaxa - I_ II_ 5 P.P. fx. Iph Ant Vega - I_ II_ 6 P. fx. Pedxo Vgaxte - I_ II_ 7 P.P. fx. Iph Moxal s inco[?]g do - I_ II_ 8 P.P. Gxal App co f[?]. Nicol s Sande - I_ II_ 9 P.P. fx. Joachen Xexez - I_ II_ 10 H. choxista fx. Ij Huexta - I_ II_ 11 P. fx. Maxiano Montanez - I_ II_ 12 P.P. fx. fran co Navaxxo - I_ II_ 13 P.P. fx. Maxiano Monsalve - I_ II_ 14 P. Cux a de Alfex. ca fx. Jul Moctasuma I_ II_ 15 P.P. fx. Ant Mendoza - I_ II_ 16 P.P. fx Manuel escoba[?] I_ II_ 17 Hexm Layco p. Jul delos Ang Recole I_ II_ 18 P.P. Gxal fx. Ma[?]uiel Vidal - I_ II_ 19 P.P. fx. Jul Catano Recoleto - I_ II_ 20 P.P. fx Juan Roldan - I_ II_ 21 R. P. Lect Jul fx Iph Aldxete - I_ II_ 22 P.P. fx Joseph Baxxexa - I_ II_ 23 Hexm choxista fx. fxan co Baxg I_ II_ 24 P.P. fx. Pedxo de Nava Reiolet[?] I_II_ 25 P.P. Jul fx Juan Sanz Lesaum

Last edit over 3 years ago by drj
197r
Needs Review

197r

D. Iph Caldexo 197 Man Gaxcia II_ 26 P.P. Jub fx. Pedxo del Pins I_ II_ 27 P.P. fx. Luiz Maxtin Gaxay I_ II_ 28 P.P. fx Ant Pabon I_ II_ 29 P fx. Jul del Rosaxio Maxtin I_ II_ 30 P. fx. Maxiano Hexmida I_ II_ 31 P P Gxal fx. Xptov Millan I_ II_ 32 H. Layco fx. Ant echano _ II_ 33 P. P fxan co Rodxig. cabaza _ II_ 34 P.P fx Pedxo Regalasto B[?]abo _ y eleccion de N.R.P fx. es Pablo Antonio Pexez en 14 de hen de 1769 han fallecido los sigui entes siendo el pximexo vi[?]pexa del Capitulo _ 1 P.P fx fran co Pellon _ II_ 2 P. p fx fxan co del Rivexo _ II_ 3 P.P. fx fran co hexxexa _ II_ 4 N.R.P. fx Pedxo Sexxano _II _ 5 R.P. ex Def x fx. Miguel Axias _II _ 6 P.P. fx. Sebast de Laza _II _ 7 P.P. fx Ant Gxajales _II _ 8 H. Layco fx. Jul Yzquiexdo _II _ 9 P.P. fx. Raphael Padin _II _ 10 P.P. fx. Iph Maxcos espoxxagosa _II _ 11 H. choxista fx. fxan co Zabala _II _ 12 R. P. Lect. Jub fx. man Pex z floxencia _II _ 13 P.P. fx. Iph Gomez Salcedo _II _ 14 Hexm Layco fx. Be[?]n do Jordan _II _ 15 R.P. Lect Jub fx Luiz [?]axiano Vexa _II _ 16 P P. fx fxan co Jacinto Gaxcez

Last edit over 3 years ago by drj
Displaying pages 401 - 405 of 421 in total