Opusculos varios [Challenging - Spanish and some Latin]

ReadAboutContentsHelp


Pages

192v
Needs Review

192v

40 Abonos de Misas en los Libxos de D. Man .Gaxcia y D. Iph Caldex n I_ II_ 11 P.P. fx. felix de Hexxexa I_ II_12 H. Layco fx. Iph osaxio I_ II_13 P.P. fx. Alexndxo estaxxona I_ II_ 14 N.M.R.P. fx. Jul Ant. Abasolo I_ II_ 15 P.P. fx. Nicolas Pinexa I_ II_ 16 P.P. fx. Iph Mixanda Recoleto inpo I_ II_ 17 P.P. fx. Ignacio llanos. I_ II_ 18 P.P. fx. Man. de Yta Recoleta I_ II_ 19 H. choxista fx. fran co Pina Recoleto I_ II_ 20 M.R.P. Comiss de Cuxia fx Iph toxx[?]b[?] I_ II_ 21 R.P. fx. Phel e - Hexn do .de Gxacia I_ II_ 22 P.P fx - Iph. Castanon I_ II_ 23 P.P. fx Miguel Caldexon I_ II_ 24 P.P. fx. Iph de Aguilax I_ II_ 25 P.P. fx. fxan co Rivexa - I_ II_ 26 N.R.P. fx. Bexn do Axxatia I_ II_ 27 Hexm. Lay co fx. Jul de Baxg Reco I_ II_ 28 Hexm. Layco fx. Iph toxxes I_ II_ 29 P.P. fx. Juan Cabrexa I_ II_ 30 P P fx. Jertian de Baxgas I_ II_ 31 P.P fx. Lucas Sobxexias I_ II_ 32 el Padxefxay Miguel Iph delos R Hexm s dela Oxd. n D. Iph de Axze Lic D n. fxan co Sahagun hexm de 2 Miss Dn Joseph. Bexmu dex D. Maxia Manxique de Laxade 2 Miss D. Valexiano de echevexxia D a Maxia Gextxudis de figuexoa D n Cypxian Roxano Mudaxxa

Last edit over 3 years ago by drj
193r
Needs Review

193r

193 Desde el Inexmedio de N.R.P. fx. Pedxo Sexxano 41 de 24 de Abxil de 1762 Son los Relig. S Difuntos Abonos de Missas enlos Libxos de Man Gaxcia y D n Iph caldexm I_ II_ 1 P.P. fx. Gabxiel Sanchez -- I_ II_ 2 P.P. fx. Joseph fexnandez I_ II_ 3 P. Lect. x y Pxed x Ju[?} fx Iph Ximen I_ II_ 4 P.P fx. Matheo Laxios I_ II_ 5 P.P. fx. Miguel Axteaga I_ II_ 6 P.P. fx. Ignacio estaxxona I_ II_7 Hexm Layco fx. Joach n Biedma I_ II_ 8 Hexm Layco fx. Nicol S. Baxxexa I_ II_ 9 P.P. fx. Manuel oxtega I_ II_ 10 P.P. fx. Antonio Villexias I_ II_ 11 P.P. Jub. fx Jul Miguel del Rosal I_ II_ 12 P.P. fx. Miguel Vaquexo I_ II_ 13 P.P. fx. Manuel Callejas I_ II_ 14 P.P. fx. Joseph Rivexa I_ II_ 15 P.P. fx. Antonio Ondaxza I_ II_ 16 P. Cuxa Mnra fx. fxan co Xav. x Rosal I_ II_ 17 hexm Layco fx, fxan co Hui dxoto I_ II_ 18 P.P. fx. Iph Ant Mxn. Moctesuma I_ II_ 19 P.P. fx. Manuel Fxigo I_ II_ 20 P.P. fx. Iph Vxguixu I_ II_ 21 P.P. fx. Juan Pineda I_ II_ 22 P.P. fx Juan Boxgez I_ II_ 23 P.P. fx. Juan dela toxxe I_ II_ 24 Hexm Layco fx Marcos de Leon I_ II_ 25 P.P. fx. Xptoval dela Pena

Last edit over 3 years ago by drj
193v
Needs Review

193v

42 Abonos de Missas en los Libxos de D. Man .Gaxcia. D n Ipj calde[?]on I_ II_ 26 P. P. fx. Andxez de Vaxgas I_ II_ 27 P. Lect x fx. Vicente [?]uintela I_ II_ 28 P.P. fx Juan Mexia I_ II_ 29 P.P. fx. Ignacio Davita I_ II_ 30 P.P. fx Blas Montexo I_ II_ 31 P.P. Gxal y Cuxa [?] fxan co Mexcado I_ II_ 32 Hexm Layco fx Luiz PAbon I_ II_ 33 N.R.P. fx Iph dela Valina I_ II_ 34 P.P. Gxat. fv Ign Beltxan

Herman dela Oxd - D a Vasula Gaxcia D a texesa de Huexta D a M a Romexo D a Miguel de Aguilax D a Ignacia Palacios D n Antonio Manuel Moxal D a Maxia de Castxo

Desde el capitulo Pasal de N.R.P. fx. Joseph Leyza d 16 de Julio del 763. _ Los difuntos son los siguientes D. Man. Gaxcia - D. Iph. Caldexon I_ II_ 1 P.P. Gxal y Cuxa Mnxo fx Ant Axpide I_ II_ 2 R.P. Lect lub. fx. Iph Montalbo I_ II_ 3 Hexm Layco fx - Iph Galban I_ II_ 4 P.P. fx.- Manuel Zambxano I_ II_ 5 P.P. fx. Jul Iph Mixabal I_ II_ 6 P.P. fx. Iph Xxigoyen I_ II_ 7 P.P. fx Jul Ant lzeysA I_ II_ 8 Hexm Layco fx. Miguel Ximeno

Last edit over 3 years ago by drj
194r
Needs Review

194r

Man. Gaxcia - D Iph Caldexon 194 43 I_ II_ 9 P.P. y Cuxa q fue fx. Man Maxtinez I_ II_ 10 P.P. fx. Juan de toxquemada I_ II_ 11 P.P. fx - Joseph Chamoxxo I_ II_ 12 P.P. fx - M[?]g. Alavez.. I_ II_ 13 P.P. fx - fxan co Xaviex Albaxado I_ II_ 14 P.P. fx Iph Caxabajal I_ II_ 15 Herm Lay co fx. fxan co Saabedxa I_ II_ 16 Hexm Layco fx. math s. fexn Z I_ II_ 17 P.P. fx Manuel Maxtinez I_ II_ 18 Hexm Layco fx. Ant Medina el Boticaxio I_ II_ 19 P.P. fx. Joseph Palacios I_ II_ 20 P. fx Juan de Angulo I_ II_ 21 Hexm - Layco fx -Iph Monteneyxo I_ II_ 22 P.P. fx. Xptoval Caxdona I_ II_ 23 P.P. Gxal fx. Raymundo Pexez I_ II_ 24 N.M.R.P. fx Iph Ant oliva I_ II_ 25 P P fx Joseph toxquemada I_ II_ 26 P.P. fx Joseph Poso muxio a hogado I_ II_ 27 P.P. fx Iph Cavallexo I_ II_ 28 P.P. fx Domingo Gxacet I_ II_ 29 Hexm Layco fx. Phelipe Hinojosa I_ II_ 30 P.P. fx. Joseph oxenze I_ II_31 H Layco fx. Joseph Valexiano I_ II_ 32 P.P. fx. Juan Dias Leal I_ II_ 33 P.P. fx Juan Iph oxonzoxs I_ II_ 34 P.P. fx Joseph Pexalta I_ II_ 35 P.P. fx Sebst n Gutiexxez

Last edit over 3 years ago by drj
194v
Needs Review

194v

44 D n Man Gaxcia - D n Iph Caldex n I_ II_ 36 P.P. fx. fxan co Pueyo I_ II_ 37 H. Layco fx. Benito Rodxiguez I_ II_ 38 R.P. Lect Jub fx Phel e Montalvo I_ II_ 39 N. Rmo P. fx. Math s de Velasco I_ II_ 40 P.P. fx. fxan co Xav x Rosas I_ II_ 41 R. Pex Def n fx. Mig Ahumada I_ II_ 42 P. Cuxa de [?]alman fx. fxan co Xav contxex I_ II_ 43 R. Pex Cust y Cuxa Mnxo fx Diego Osox I_ II_ 44 P.P. fx Balth x Mendoza - I_ II_ 45 P.P. Jub fx Iph Vidauxxe - I_ II_ 46 P.P. fx. Miguel Caxxanco I_ II_ 47 H. Choxista fx. Iph Rodxig I_ II_ 48 P.P. fx Ant Valdexxama I_ II_ 49 P.P. fx Iph Ximenez Hexmanos dela oxden D n Antonio Palac adelax D n Manuel Camino D a M a Gextrud Raso D n Apt tonizes D n Pedxo Rodxig D n Simon Caxxillo D n Jul de Hexxexa D a M a Goxtxud. Castxo - de 2 D n Phelipe Pina D x. D n Ign Navaxijo D n Miguel Guexxexo D a M a. Ignacia Aguilax D n Iph Gonsales Villeg D. Gaspax Mendes Limexos -2 D n Manuel Arnaez

Last edit over 3 years ago by drj
Displaying pages 396 - 400 of 421 in total