Opusculos varios [Challenging - Spanish and some Latin]

ReadAboutContentsHelp


Pages

187v
Needs Review

187v

30 Desde el Intex,edio de N. R. P. ximeno de 18 de Junio de 1790 - falleciexon los Relig. Sig tes. Abonos al Libxg de D. Man Gaxcia 1 I-1 R.P. Deff x . fx. Juan Duxan I-2 P. Cuxa Mnxo fx. Man Chavaxxia I-3 P. fx. Miguel [?]uevedo I-4 P.P. fx. Jul Moctesuma I-5 P.P. Jub: fx Aug. n Ledesma [?]tt mo . S. D. fx. Iph Gaxcia ex Mnxo Gxal exc ma. S a D a M a Le Rojas Patrona dela Relig n I-6 P.P. fx Diego Maxiano Vexo I_7 P.P. fx Miguel Caxxexa I-8 Hexm. Layco fx. Iph Y baxxa I-9 P. Pred. fx Luiz Sanchez I-10 Ho Layco fx. Jul Baxxtos I-11 P.P. Jub. fx Iph Bayarta I-12 H. choxista fx, Iph Guevaxa (Pedxo) I-13 P.P. f. Jul Rivexa Caldexo[?] I-14 P.P. fx [?]Castxejon I-15 P.P. Jub. fx. Sabast Gama Pxoc G I-16 R.P. ex Deff x fx. Juan De Salas I-17 H. Layco fx. Iph dela Concop n. txasvina I_18 R.P. ex Deff x fx Iph Roche I-19 R.P. ex Deff x . fx Diego Rebolas I_20 P. Cuxa Mnxo fx Iph espinosa I_21 P.P. fx fxan co Gonsales - de Nueva Mex c I_22 H. Layco fx. Manuel Aguilar I_23 N.R.P. ex Mnxo Pxsal fx. Ma[?]! encito I_24 N.M.R.P. ex viex com fx. Gxeg Lopez I_25 P.P. fx Iph Duxan I_26 H. choxista fx. fxan co Baxxena I_27 P.P. fx. Miguel Medxano I_28 P.P. fx. Marcelo Albuxu

Last edit over 3 years ago by drj
188r
Needs Review

188r

bxo de D. Man Garcia I_29 P.P. fx. Gexon de Axias I_30 N.R.P. e[?]o Mnxo Pxo al fx. Jul estaxada I_31 P.P. fx. Aug n Valdez I_32 P.P. fx. Ant Palma I_33 H. Lay co fx. Ant Sanchez I_34 P.P. fx. Maxiano Suxbano I_35 P.P. fx. Ant Caxdenas I_36 P.P. fx Miguel Leal. I_37 H. Layco fx. Nicolas Muxillo I_38 N.R.P. ex vi [?] Pxoal fx. Iph Sillexo I_39 P.P. fx. Juan de Vaxgas I_40 N.R.P. ex Mnxo Pxo ul fx. Diego Suaxez. Hexmanos dela oxd n. el D x. y Cuxa D. Jul Iph dela Mota N. Sindico Gxal D n fxan co Sanchez tagle 2. mis. D. Luiz Navaxxo D n Iph. Palacior D. Melchoxa de Baxgas D n Alonso Garcia Cortez D. Ant Valladaxez. Desde el Capitulo Pxo al de N.R.P. fx. Iph dela Vallina de 20 de Mayo de 1752. - falleciexon los Relig - sigui ent bxo de D. Man Gaxcia I_1 H. Lay co fx. Miguel de Leon I_2 R.P. ex Defin x fx. Iph Ahumada I_3 R.P. fx. Mathias de Mendoza I_4 P.P. fx Gexonimo Velasquez I_5 P.P. fx. Antonio Lopez I_6 P.P. fx. Aug n de vlloa I_7 H. Lay co fx. Iph Yniesta I_8 P. Cuxa Mnxo fx Luiz Maxin I_9 P.P. fx. Iph Gaytan I_10 P.P. Jub. fx - Juan de Mata I_11 P.P. fx Ballh x Refoxos

Last edit over 3 years ago by drj
188v
Needs Review

188v

32 Abonor at Libxo de Misas de D. Man. Gaxcia I_12 H. Layco fx Juan de Dios I_13 P.P. fx. Antonio esquivel I_14 P.P. fx. Fxan co Xav Caxdenas I_15 P. Cuxa Mnxo fx. fxan co tobro I_16 P.P. fx. Irisdoxo Gaxcia I_17 P.P. fx Jul Duxande Huexia I_18 H. Layco fx. thomas Bezexxa I_19 P.P. fr fxan co Gaxcia Rendon I_20 P.P. Gisl fx. Iph Ant Oxtiz. I_21 P.P. fx. Andxez Manito I_22 P.P. fx. felix eloxxiaga I_23 P.P. fx Jul Vaxela I_24 P.P. Cuxa Mnxo fx Iph Hexxexa Soto May x I_25 R.P Lect Jub. fx Iph Hexxexa Soto May I_26 RP. Lect Jub. e[?] Defin x fx. Aug n Gaxiedex I_27 P.P. fx. Diego tlpid I_28 P.P. fx Hilaxio Dominguez I_29 P.P. fx. fxan co Adame I_30 R.P. ex Deff x. fx. Diego fennand I_31 H. Layco fx. Gxeg escuxxeta I_32 P. [?] Mnxo fx Iph Salamanca I_33 P.P. fx Pedxo Maxtines Laxios I_34 P.P. fx Nicolas Villalon I_35 P.P. fx. Ant Palacios I_36 P.P. fx Jul de Axauz I_37 P.P. fx Nicolas Lecuna I_38 P.P. fx Joseph Zumaxan - Hexmanos dela oxden jtt mo S x D. Diego Angulo obpo de Oax. ca 2. mis el D [?] D Iph Ramixez Cura del Sag[?] D n Jul Romere D. Anna txoncoso Da Maxia de Bargas Desde el Intexmedio de N.R.P. Vallina en 20 de octub. el 753. - falleciexon los Relig. Siguientes

Last edit over 3 years ago by drj
189r
Needs Review

189r

Ibxo de D n. Man Gaxcia I_1 H. choxista fx. Andxez cozax. 33 189 I_2 P. Cuxa Mnxo fx. Xptoval Maxtin I_3 R.P. Jub fx. Miguel Mondxagon I_4 P.P. fx. Iph Celis I_5 P.P. fx. Miguel Castellanos. I_6 R.P. Jub. fr. Iph Lopez Maxchena I_7 P.P. fx. Iph Mesa I_8 P.P. fx. Hexnando Dug de estxada I_9 P.P. fx. Caxlos Delg do Nuevo I_10 H. Layco fx. Pedxo Munos I_11 N.M.R. P fx. Pedxo Navaxxete I_12 P.P fx Jul Gxegosio Pino I_13 P.P. fx Ignl Contxexas I_14 P. fx Diego de Leon I_15 H. Lay co fx. Jul Castxillo I_16 H. Lay co fx. Vicente Oxtega I_17 P. Jub. fx Bexn do texxon I_18 P.P. fx. Miguel Yncapie I_19 P. Cuxa Mnxo fx Ant Pantaleon Hexxexa I_20 P.P. fx. Iph Maxiano Lopez I_21 P. f[?]. Miguel toxxe blanca I_22 P.P. f[?]. Iph Ant Lexum. I_23 P.P. fx.fran co xau Muxillo I_24 P.P. fx. Pedxo ezquex I_25 P.P. fx. Iph del Castillo I_26 H. Lay co fx. Joseph Hosez I_27 H. Lay co fx Iph Pimeniel I_28 P.P. fx. Ant Gone de Pexalta I_29 P.P. fx. Iph Lopez tello I_30 P.P. fx. Iph Anselmo I_31 P. fx. IPh Caxxillo Hexmanos dela oxd[?] D. Pedxo de Yslas D. Pedxo Gonsalez dela toxxe D a Maxia Mexia B. x D. Pasq delos Rey, Pxesbyt D a Rosa dela Pena D a Mixid vxxutia D a M a de vexa

Last edit over 3 years ago by drj
189v
Needs Review

189v

34 Desde el Capitulo Pxsal de N.R.P. fx Jul Iph Moxeyxa de7 de Junio del 7SS falleciexon los Relig Siguient Abonos al Libxo de Di Man Gaxcia I_1 Hexm Layco fx Iph Axteaga I_2 P.P. Gxaly Cuxa Mnxo fx. Pedxo Arana I_3 P.P. fx. Jul Lopez I_4 P.P. fx. Iph Guinea I_5 P.P. fx. Iph Adame I_6 P.P. fx Juan (Ca[?]ballo) I_7 P.P. fx. fexnando fxizexo I_8 R.P. fx Gaspax Sanchez I_9 H Larcd fx. Jul de Ocampo I_10 P. fx. Juan de Aguilax I_11 P.P. fx. Loxenzo de Leon I_12 P. P. fx. An[?[ dela Vega I_13 H choxista fx. Justo Castillo I_14 H. Layco fx. Iph de S ta Barb a ([?] fx Dom[?] duax[?] I_15 R. P. fx. Juan Miguel Menchexo I_16 P. Cuxa Mnxo fx. Iph Axteaga I_17 P. Cuxa Mnxo fx. Mig Navaxxete I_18 P.P. fx. Joseph Palomino I_19 H. Layco fx. fxan co .caxxillo I_20 P.P. fx. Antonio Monguia I_21 H. Layco fx. Juan Rubio I_22 P.P. fx xptoval de Baena I_23 H. Layco fx. Pedxo fagundez I_24 P.P. fx fxan co Lanios I_25 P. fx. Diego de Hinolosa I_26 P.P fx Manuel Bexme Jo I_27 P.P. fx. Manuel Sopena I_28 P.P. fx. Juan Padilla I_29 P.P. fx Felix Oxdo nez I_30 P P. fx Cay etano Ybaxxa I_31 N.R.P. ex Mnxo Pxoal fx. Iph Ximeno

Last edit over 3 years ago by drj
Displaying pages 386 - 390 of 421 in total