Utsända och återkomna listor – Namninsamlingen för kvinnors politiska rösträtt 1913–1914

OverviewStatisticsWorks List
Works
Pages
Notes
Collaborators
Pages transcribed
Works transcribed
Incomplete pages
Pages needing review
Pages reviewed
Page edits
Indexed records

Last 7 Days Statistics

Collaborators
Pages transcribed
Pages marked needing review
Pages reviewed
Page edits
Notes

Collaborators